Skip to Content Skip to footer
To see content specific to your location, return to the country or region that matches your location.

Forslag

  • Ingen forslag

Site Pages

Chevron Icon

Juridisk merknad

 

1. Gjeldende nettsteder

ACCO Brands er en global organisasjon med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer over hele verden. Denne erklæringen gjelder alle ACCO Brands-eide nettsteder og domener samt nettsteder og domener under våre heleide datterselskaper ("nettsteder"), bortsett fra i tilfeller der en vilkårserklæring som er tilgjengelig på et av de ovennevnte nettstedene, er forskjellig fra disse reglene, i hvilket tilfelle disse vil gjelde.

2. Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er oppgitt, er produktnavn, design, logoer, overskrifter, tekst, bilder, lyd og video på ACCOs nettsteder, våre varemerker, servicemerker, handelsnavn, opphavsrett eller annen eiendom tilhørende ACCO Brands Corporation og deres datterselskaper ("ACCO Brands` immaterielle eiendom"). Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. Ingenting som finnes på ACCOs nettsteder, skal tolkes som å gi – verken implisitt, ved berettiget antakelse eller på annen måte – noen lisens eller rett til å bruke ACCO Brands` immaterielle eiendom uten skriftlig tillatelse fra ACCO Brands. All proprietær informasjon, programvare, grafikk, filer, logoer og varemerker som mottas eller overføres elektronisk, tilhører ACCO Brands, og videre distribusjon eller nedlasting av slik informasjon gir ingen rettigheter til annen person eller virksomhet.

3. Bruk av dette nettstedet

ACCO Brands Corporation drifter dette nettstedet for brukernes personlige underholdning, informasjon, opplæring og kommunikasjon. Du er velkommen til å navigere på nettstedet slik du ønsker. Du kan laste ned innhold som vises på ACCOs nettsteder, for ikke-kommersiell, personlig bruk, forutsatt at du også bevarer alle merknader om opphavsrett og eiendom som finnes i innholdet. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke, legge ut på nytt eller bruke innholdet fra nettstedet til kommersielle formål, herunder tekst, bilder, lyd og video, uten ACCO Brands Corporations skriftlige tillatelse. Endringer gjøres på ACCOs nettsteder med jevne mellomrom og uten forhåndsvarsel.

4. Ingen garantier; Ansvarsbegrensning

DETTE NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. ACCO Brands påtar seg heller ikke noe ansvar og er ikke ansvarlig for virus eller skader på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller navigering på Nettstedet eller nedlasting av innhold, data, tekst, bilder, video eller lyd fra nettstedet eller tilknyttede nettsteder.

Verken ACCO Brands eller noen annen part som er involvert i opprettelse, produksjon, vedlikehold eller levering av nettstedet, eller noen av deres tilknyttede selskaper, eller funksjonærer, direktører, ansatte, aksjonærer eller representanter for noen av dem, skal under noen omstendighet være ansvarlig for skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til direkte, spesielle, tilfeldige, indirekte, erstatningsmessige, strafferettslige eller påfølgende skader – uavhengig av om de har blitt informert om muligheten for slike skader, og uavhengig av enhver teori om erstatningsansvar – som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk eller av ACCOs nettsteder eller nettsteder som er tilknyttet disse via lenke.

5. Ikke-tilknyttede produkter og nettsteder

Beskrivelser av eller henvisninger til produkter, publikasjoner eller nettsteder som ikke eies av ACCO Brands eller dets tilknyttede selskaper, innebærer ikke godkjenning av slike produkter, publikasjoner eller nettsteder. ACCO Brands har ikke vurdert materiale som er knyttet til ACCOs nettsteder via lenke, og er ikke ansvarlig for innholdet i noe slikt materiale. ACCO Brands fraskriver seg ethvert ansvar. Din bruk av lenker til andre nettsteder skjer på din egen risiko.

6. Kommunikasjon med dette nettstedet

Du skal ikke legge ut eller overføre noe utsagn, materiale eller innhold som er ulovlig, uanstendig, usømmelig, injurierende, pornografisk, forførende, krenkende, ærekrenkende, truende, fornærmende, som kan føre til rasehat, diskriminerende, skandaløst, inflammatorisk, blasfemisk, et brudd på tillit, et brudd på personvern, eller som du ikke har fått alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger for, eller som kan forårsake irritasjon eller ulempe. Du samtykker også i at alle innlegg eller overføringer du gjør, ikke skal utgjøre eller oppmuntre til atferd som vil bli ansett som straffbar, føre til sivilrettslig ansvar eller på annen måte er i strid med loven eller krenker rettighetene til en tredjepart på en måte som er juridisk gyldig i noen del av verden. Du kan heller ikke overføre noen teknisk skadelige innlegg eller overføringer til eller gjennom dette nettstedet (som omfatter, men ikke er begrenset til datavirus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen skadelig programvare eller skadelige data) eller delta i annet misbruk (som omfatter, men ikke er begrenset til hacking). ACCO Brands vil fullt ut samarbeide med alle rettshåndhevende myndigheter eller rettsavgjørelser som ber om eller pålegger ACCO Brands å utlevere identiteten eller plasseringen til noen som legger ut slikt innhold.

7. Konsekvenser av innlegg

All kommunikasjon eller alt innhold du overfører til ACCOs nettsteder via e-post eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til data, spørsmål, kommentarer og/eller forslag, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-rettighetsbeskyttet. ACCO Brands kan ikke forhindre uthenting av informasjon fra nettstedet, og du kan bli kontaktet av ACCO Brands eller ikke-tilknyttede tredjeparter via e-post eller på annen måte, innenfor eller utenfor nettstedet. Alt du sender, kan redigeres av eller på vegne av ACCO Brands, kan eller kan ikke bli lagt ut på ACCOs nettsteder etter ACCO Brands` eget skjønn, og kan brukes av ACCO Brands eller dets tilknyttede selskaper til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, utlevering, overføring, publisering og kringkasting. Videre står ACCO Brands fritt til å bruke ideer, konsepter, spesialkunnskap eller teknikker som finnes i all kommunikasjon du sender til ACCOs nettsteder for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som bruker slik informasjon.

ACCO Brands er ikke forpliktet til å overvåke eller gjennomgå diskusjoner, chatter, innlegg, overføringer, oppslagtavler osv. på ACCOs nettsteder. ACCO Brands påtar seg ikke noe ansvar for handlinger eller kommunikasjon fra deg eller noen ikke-tilknyttet tredjepart innenfor ACCOs nettsteder.

8. Nøyaktighet

ACCO Brands fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil, mangler eller unøyaktigheter i innholdet på dette nettstedet, og er ikke ansvarlig for bruk eller avgjørelser truffet av tredjeparter basert på denne informasjonen.   

9. Tilgjengeligheten av produkter og tjenester

Uten å berøre det ovenstående kan ACCOs nettsteder vises internasjonalt og inneholde produkter eller tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land, eller som er tilgjengelig i noen land bare på andre vilkår, inkludert prisbetingelser. Henvisninger til bestemte produkter eller tjenester innebærer ikke at ACCO Brands har til hensikt å gjøre slike produkter eller tjenester tilgjengelige i slike land.