4730
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=6
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polska... Czy mamy wyświetlić inną wersję?

Informacje prawne

1. Odnośne witryny 

Firma ACCO Brands jest globalną organizacją, dysponującą oddziałami, procesami biznesowymi, strukturami zarządzania i systemami technicznymi działającymi na całym świecie. Niniejsze zasady dotyczą wszystkich witryn internetowych i domen posiadanych przez ACCO Brands i przez spółki całkowicie zależne („witryna www”), z wyjątkiem przypadków w których zasady i warunki są dostępne na jednej z wyżej wymienionych witryn internetowych, której zasady różnią się od niniejszych zasad; w tym przypadku stosuje się drugi  przypadek.

2. Własność intelektualna

Jeśli nie zaznaczono inaczej, nazwy produktów, projekty, logo, tytuły, teksty, obrazy, nagrania audio i wideo zamieszczone w witrynach firmy ACCO są znakami towarowymi, znakami usług, nazwami handlowymi, elementami chronionymi prawami autorskich lub w inny sposób stanowią własność firmy ACCO Brands Corporation i jej spółek zależnych („Własność intelektualna ACCO Brands”). Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Żadnych z informacji zawartych w witrynach firmy ACCO nie należy interpretować jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakichkolwiek licencji lub praw do korzystania z własności intelektualnej firmy ACCO Brands bez uzyskania pisemnej zgody firmy ACCO Brands. Wszystkie informacje zastrzeżone, oprogramowanie, grafiki, pliki, logo i znaki towarowe otrzymane lub przekazywane drogą elektroniczną są własnością firmy ACCO Brands i dalsza ich dystrybucja lub pobieranie nie powoduje przyznania żadnych praw innym osobom ani firmom.

3. Korzystanie z niniejszej witryny

Firma ACCO Brands Corporation utrzymuje niniejszą witrynę w celach rozrywkowych, informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych. Zapraszamy do przeglądania witryny. Użytkownicy mogą pobierać materiały umieszczane w witrynach firmy ACCO do niekomercyjnego, osobistego użytku wyłącznie pod warunkiem zachowania wszelkich praw autorskich i innych praw własności zawartych w danych materiałach. Użytkownicy nie mogą jednak dystrybuować, modyfikować, przekazywać, ponownie używać, przesyłać ani korzystać z zawartości niniejszej witryny w celach komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów, dźwięków i filmów, bez pisemnej zgody firmy ACCO Brands Corporation. Zmiany w witrynie firmy ACCO są wprowadzane okresowo bez uprzedzenia.

4. Brak gwarancji; ograniczenie odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA JEST DOSTARCZANA „W STANIE TAKIM JAKIM JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. Firma ACCO Brands również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych lub innych elementów w związku z uzyskaniem dostępu do, korzystaniem z, lub przeglądaniem Witryny bądź pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików wideo lub audio.

W żadnym wypadku firma ACCO Brands ani inne podmioty zaangażowane w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie niniejszej Witryny, ich filie ani zarządy, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy ani przedstawiciele żadnego z nich, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, specjalne, przypadkowe, pośrednie, przykładowe, straty moralne ani szkody wtórne, bez względu na to, czy użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód oraz wszelkich teorii odpowiedzialności, wynikających z lub w związku ze stosowania, wykonania lub przeglądania bądź odwiedzania łączy do innych witryn z poziomu witryny firmy ACCO.

5. Niezrzeszone witryny i produkty

Opisy, lub odniesienia do, produktów, publikacji lub witryn nienależących do firmy ACCO Brands ani jej podmiotów zależnych nie oznaczają wspierania danych produktów, publikacji lub witryn. Firma ACCO Brands nie weryfikuje materiałów zawierających łącza do witryn internetowych firmy ACCO i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych materiałów. Firma ACCO Brands zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Łączenie się z innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

6. Komunikacja z niniejszą witryną

Użytkownik nie może publikować ani przesyłać żadnych oświadczeń, materiałów ani treści niezgodnych z prawem, obscenicznych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, pornograficznych, wywrotowych, obraźliwych, uwłaczających, mogących zachęcać do nienawiści rasowej, dyskryminujących, gróźb, gorszących, podburzających, bluźnierczych, naruszających zaufanie, naruszających prywatność lub do których nie uzyskał wszelkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń lub które mogą powodować uciążliwości i niedogodności. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że wszelkie komentarze lub przesyłane materiały nie mogą stanowić zachowania lub zachęcać do zachowania, które mogłoby być uznane za przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób byłoby sprzeczne z prawem lub naruszało prawa osób trzecich egzekwowalne w jakiejkolwiek części świata. Użytkownik nie może również przesyłać żadnych technicznie szkodliwych komentarzy ani danych do lub za pośrednictwem niniejszej witryny (elementy takie to między innymi wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe składniki, uszkodzone dane lub inne złośliwe programy bądź szkodliwe dane) i prowadzenia innych działań obejmujących nadużycia (między innymi włamań). Firma ACCO Brands będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub wykonywać nakazy sądowe bądź spełniać żądania dotyczące ujawnienia tożsamości lub lokalizacji użytkowników przesyłających tego rodzaju treści.

7. Konsekwencje wynikające z publikowania komentarzy

Wszelkie informacje lub treści przesyłane do witryn internetowych firmy ACCO za pomocą poczty e-mail lub w inny sposób, w tym między innymi wszelkie dane, pytania, uwagi, sugestie są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Firma ACCO Brands nie może zapobiegać „zbieraniu” informacji z witryny, a z użytkownikiem może się skontaktować przedstawiciel firmy ACCO Brands lub niepowiązanych firm trzecich, za pomocą poczty e-mail lub w inny sposób, wewnątrz witryny lub poza nią. Wszystkie przesyłane dane mogą być edytowane przez lub w imieniu firmy ACCO Brands, mogą (ale nie muszą) być przesłane do witryn firmy ACCO według własnego uznania firmy ACCO Brands i mogą być wykorzystywane przez firmę ACCO Brands lub jej filie w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do reprodukcji, ujawnienia, transmisji, publikacji, rozpowszechniania i przesyłania. Ponadto firma ACCO Brands ma prawo do swobodnego wykorzystywania wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy lub technik zawartych w wiadomościach przesyłanych do witryn internetowych firmy ACCO w jakimkolwiek celu, w tym między innymi do rozwoju, produkcji i marketingu produktów przy użyciu tych informacji.

Firma ACCO Brands nie ma obowiązku monitorowania ani przeglądania wszystkich dyskusji, czatów, transmisji, tablic ogłoszeń itp. dostępnych w witrynach internetowych firmy ACCO. Firma ACCO Brands nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani komunikację wykonywane przez użytkownika lub jakąkolwiek niezależną osobę trzecią odbywające się w witrynach internetowych firmy ACCO.

8. Dokładność

Firma ACCO Brands nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniedbania i nieścisłości zawarte w materiałach dostępnych w niniejszej witrynie i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania tych materiałów lub decyzji podjętych przez strony trzecie na podstawie tych informacji.

9. Dostępność produktów i usług

Niezależnie od powyższego witryny firmy ACCO mogą być przeglądane z dowolnego miejsca na świecie i mogą zawierać produkty lub usługi, które nie są dostępne we wszystkich krajach lub są dostępne w niektórych krajach na innych warunkach, w tym w innej cenie. Odniesienie do konkretnego produktu lub usługi nie oznacza, że firma ACCO Brands zamierza wprowadzić taki produkt lub usługę w danym kraju.