7468
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=6
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polska... Czy mamy wyświetlić inną wersję?

1-roczna ograniczona gwarancja

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP („KENSINGTON”) gwarantuje, e ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w
normalnych warunkach uytkowania przez jeden rok od daty pierwszego zakupu. Firma KENSINGTON, według własnego uznania, naprawi lub wymieni
uszkodzone urządzenie na mocy niniejszej gwarancji. Zachowaj dowód zakupu z datą zakupu. Jest on niezbędny do uzyskania pomocy serwisu.
Gwarancja pozostaje w mocy, jeśli nabywca obchodził się z produktem zgodnie z zaleceniami dołączonymi do niniejszej gwarancji. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z wypadków, uytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego uytkowania lub zaniedbania. Gwarancja
obowiązuje, tylko jeśli produkt jest uywany ze sprzętem zalecanym przez producenta (odpowiednia informacja znajduje się na opakowaniu produktu).
Szczegółowe informacje na ten temat mona znaleźć na opakowaniu lub uzyskać w dziale pomocy technicznej firmy KENSINGTON. Ta gwarancja nie ma
wpływu na inne prawa przysługujące na mocy przepisów. W celu zapoznania się z procedurami serwisu w ramach gwarancji naley skontaktować się z
firmą KENSINGTON pod adresem www.support.kensington.com lub pod jednym z numerów pomocy technicznej z listy poniej.
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM FIRMA KENSINGTON ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH
LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZYSTKICJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE,
W KTÓRYM MIMO TO NA MOCY PRAWA MOGĄ ISTNIEĆ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOROZUMIANE, WSZELKIE TAKIE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO
OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI.
NIEKTÓRE KRAJE LUB REGIONY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE
MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
OGRANICZENIA STOSOWANIA
JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU. FIRMA KENSINGTON
NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH, WYPOŻYCZANIE LUB WYMIANĘ SPRZĘTU, PRZESTOJE, USZKODZENIE
WŁASNOŚCI ORAZ ROSZCZENIA STRON TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA, W TYM GWARANCJI, UMOWY, AKTÓW
PRAWNYCH LUB CZYNÓW NIEDOZOWOLONYCH. POMIMO OKRESU OBOWIĄZYWANIA KAŻDEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB KAŻDEJ GWARANCJI WYMAGANEJ
PRAWEM LUB W WYPADKU GDY JAKAKOLWIEK OGRANICZONA GWARANCJA NIE SPEŁNIA SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FIRMY KENSINGTON W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU. NIEKTÓRE REGIONY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE
LUB OGRANICZANIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
NINIEJSZA GWARANCJA DAJE KLIENTOWI OKREŚLONE PRAWA. KLIENT MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA, ZALEŻNIE OD REGIONU LUB KRAJU.