7468
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=6
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polska... Czy mamy wyświetlić inną wersję?

2-letnia ograniczona gwarancja

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”)
udziela gwarancji wyłącznie pierwszemu nabywcy, który
zakupił produkt od autoryzowanego sprzedawcy lub
dystrybutora firmy Kensington na to, że produkt jest wolny
od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach
normalnego użytkowania oraz obsługi na okres dwóch lat
od daty zakupu. Proszę zachować dowód zakupu urządzenia
z datą jako potwierdzenie nabycia przez pierwszego
użytkownika. Będzie on wymagany w przypadku korzystania
z gwarancji. Żeby ograniczona gwarancja obowiązywała,
produkt musi być obsługiwany i użytkowany zgodnie
z instrukcjami towarzyszącymi tej gwarancji. Niniejsza
ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych
z nieprawidłowego użytkowania, wypadków lub zaniedbań.
Ta ograniczona gwarancja obowiązuje tylko, jeżeli produkt
jest wykorzystywany razem z wyposażeniem określonym na
opakowaniu. Proszę sprawdzić opakowanie produktu w celu
uzyskania szczegółowych informacji lub zadzwonić do działu
pomocy technicznej firmy KENSINGTON. Niniejsza gwarancja
jest niezbywalna i nie ma zastosowania w przypadku
nabywcy, który zakupił produkt od sprzedawcy lub
dystrybutora, nieautoryzowanego przez firmę Kensington,
co również dotyczy, lecz nie ogranicza się do zakupu na
aukcjach internetowych. Niniejsza gwarancja nie wpływu
na inne przepisy, wynikające z zastosowania prawa. W celu
uzyskania informacji, dotyczących procedur serwisowych
należy skontaktować się z firmą KENSINGTON pod adresem
www.support.kensington.com lub pod jednym z poniższych
numerów telefonów pomocy technicznej.’


WYŁĄCZENIA GWARANCJI
POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ I W
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM FIRMA KENSINGTON
ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH, W TYM WSZYSTKICJ GWARANCJI
PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I/LUB PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE, W KTÓRYM MIMO
TO NA MOCY PRAWA MOGĄ ISTNIEĆ JAKIEKOLWIEK
GWARANCJE DOROZUMIANE, WSZELKIE TAKIE
GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI.
NIEKTÓRE KRAJE LUB REGIONY NIE ZEZWALAJĄ NA
OGRANICZANIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM
KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST
NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU. FIRMA KENSINGTON
NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY
INNYMI UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA,
UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH, WYPOŻYCZANIE LUB
WYMIANĘ SPRZĘTU, PRZESTOJE, USZKODZENIE WŁASNOŚCI
ORAZ ROSZCZENIA STRON TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z
JAKIEJKOLWIEK TEORII UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA,
W TYM GWARANCJI, UMOWY, AKTÓW PRAWNYCH LUB
CZYNÓW NIEDOZOWOLONYCH. POMIMO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA KAŻDEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI
LUB KAŻDEJ GWARANCJI WYMAGANEJ PRAWEM LUB W
WYPADKU GDY JAKAKOLWIEK OGRANICZONA GWARANCJA
NIE SPEŁNIA SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW,
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KENSINGTON
W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU
TEGO PRODUKTU. NIEKTÓRE REGIONY LUB KRAJE NIE
ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE SZKÓD
PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO POWYŻSZE
OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE KLIENTOWI
OKREŚLONE PRAWA. KLIENT MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA,
ZALEŻNIE OD REGIONU LUB KRAJU.