7468
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=6
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polska... Czy mamy wyświetlić inną wersję?

5-letnia ograniczona gwarancja

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP („KENSINGTON”) gwarantuje, e ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych
w normalnych warunkach uytkowania przez pięć lat od daty pierwszego zakupu. Firma KENSINGTON, według własnego uznania, naprawi lub wymieni
uszkodzone urządzenie na mocy niniejszej gwarancji. Zachowaj dowód zakupu z datą zakupu. Jest on niezbędny do uzyskania pomocy serwisu.
Gwarancja pozostaje w mocy, jeśli nabywca obchodził się z produktem zgodnie z zaleceniami dołączonymi do niniejszej gwarancji. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z wypadków, uytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowego uytkowania lub zaniedbania. Gwarancja
obowiązuje, tylko jeśli produkt jest uywany ze sprzętem zalecanym przez producenta (odpowiednia informacja znajduje się na opakowaniu produktu).
Szczegółowe informacje na ten temat mona znaleźć na opakowaniu lub uzyskać w dziale pomocy technicznej firmy KENSINGTON. Ta gwarancja nie ma
wpływu na inne prawa przysługujące na mocy przepisów. W celu zapoznania się z procedurami serwisu w ramach gwarancji naley skontaktować się
z firmą KENSINGTON pod adresem www.support.kensington.com lub pod jednym z numerów pomocy technicznej z listy poniej.
ODRZUCENIE GWARANCJI
POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM FIRMA KENSINGTON ZRZEKA SIĘ
WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZYSTKICJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE, W KTÓRYM MIMO TO NA MOCY PRAWA MOGĄ
ISTNIEĆ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOROZUMIANE, WSZELKIE TAKIE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE KRAJE LUB REGIONY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE CZASU OBOWIĄZYWANIA
DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST NAPRAWA LUB WYMIANA PRODUKTU.
FIRMA KENSINGTON NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ
DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH, WYPOŻYCZANIE
LUB WYMIANĘ SPRZĘTU, PRZESTOJE, USZKODZENIE WŁASNOŚCI ORAZ ROSZCZENIA STRON TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII
UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA, W TYM GWARANCJI, UMOWY, AKTÓW PRAWNYCH LUB CZYNÓW NIEDOZOWOLONYCH. POMIMO OKRESU
OBOWIĄZYWANIA KAŻDEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB KAŻDEJ GWARANCJI WYMAGANEJ PRAWEM LUB W WYPADKU GDY JAKAKOLWIEK
OGRANICZONA GWARANCJA NIE SPEŁNIA SWOICH PODSTAWOWYCH CELÓW, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KENSINGTON W
ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU. NIEKTÓRE REGIONY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE
LUB OGRANICZANIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE KLIENTOWI OKREŚLONE PRAWA. KLIENT MOŻE TAKŻE MIEĆ INNE PRAWA, ZALEŻNIE OD REGIONU
LUB KRAJU.