7468
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=6
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polska... Czy mamy wyświetlić inną wersję?

Ograniczona dożywotnia gwarancja

Firma KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP („KENSINGTON”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy tego produktu, który dokonał zakupu u autoryzowanego przez firmę Kensington sprzedawcy lub dystrybutora, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji. Firma Kensington zastrzega sobie prawo do kontroli uszkodzonego produktu własnego przed wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji, a wszelkie koszty wysyłki takiego produktu do firmy Kensington w celu przeprowadzenia kontroli ponosi wyłącznie nabywca. Aby skorzystać z niniejszej ograniczonej gwarancji, Nabywca musi złożyć reklamację w firmie Kensington w czasie 60 dni od wystąpienia uszkodzenia i przedłożyć akceptowany dowód posiadania produktu jako pierwotny nabywca (np. oryginalny dowód zakupu, rejestracja karty gwarancyjnej, rejestracja przez Internet lub inna dokumentacja akceptowana przez firmę Kensington). Firma KENSINGTON, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie objęte niniejszą gwarancją. Proszę zachować dowód zakupu urządzenia z datą zakupu przez pierwotnego nabywcę. Będzie on wymagany w celu skorzystania z gwarancji. Żeby ograniczona gwarancja zachowała ważność, produkt musi być obsługiwany i użytkowany zgodnie z instrukcjami towarzyszącymi niniejszej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, wypadków lub zaniedbań. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy produkt jest użytkowany razem z wyposażeniem określonym na opakowaniu. Proszę sprawdzić opakowanie produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy KENSINGTON. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieprzenoszalna i nie dotyczy nabywców, którzy kupili produkt od sprzedawcy lub dystrybutora nieautoryzowanego przez firmę Kensington, w tym między innymi w internetowych serwisach aukcyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na inne uprawnienia przysługujące na mocy prawa. W celu uzyskania informacji dotyczących procedur serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z firmą KENSINGTON pod adresem www.support.kensington.com lub pod jednym z poniższych numerów telefonów pomocy technicznej.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA KENSINGTON WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST CZY DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I/ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, OPRÓCZ OGRANICZONEJ GWARANCJI WSKAZANEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W SYTUACJI, KIEDY TAKIE GWARANCJE DOROZUMIANE OBOWIĄZUJĄ NA MOCY BIEŻĄCYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, ICH OKRES OBOWIĄZYWANIA ZOSTAJE OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. ROZWIĄZANIA PRAWNE NIEKTÓRYCH STANÓW/PROWINCJI NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO NABYWCY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NAPRAWA LUB WYMIANA TEGO PRODUKTU, ZGODNIE Z PODANYMI TUTAJ WARUNKAMI, JEST JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM. FIRMA KENSINGTON NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM M.IN. ZWIĄZANE Z UTRACONYMI PRZYCHODAMI, ZYSKAMI, NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ LUB KONIECZNOŚCIĄ ODZYSKANIA DANYCH, KONIECZNOŚCIĄ WYPOŻYCZENIA LUB WYMIANY SPRZĘTU, PRZESTOJAMI, USZKODZENIEM MIENIA ORAZ ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK FORMY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, POSTANOWIEŃ USTAWY CZY ZOBOWIĄZAŃ DELIKTOWYCH. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ DOWOLNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA MOCY PRAWA CZY W SYTUACJI NIESPEŁNIANIA WYZNACZONEGO CELU PRZEZ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KENSINGTON NIE PRZEKRACZA CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU. NIEKTÓRE STANY/PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA TAKIE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO NABYWCY. NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI NABYWCA UZYSKUJE OKREŚLONE PRAWA, JEDNAK MOGĄ MU TEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, RÓŻNIĄCE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU JURYSDYKCJI.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NIE DOTYCZY TOREB FIRMY KENSINGTON DO NOTEBOOKÓW, OFEROWANYCH I SPRZEDAWANYCH W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH: INDIE, JAPONIA, KOREA, TAJLANDIA, FILIPINY, HONGKONG, TAJWAN, SINGAPUR, MALEZJA, INDONEZJA, WIETNAM I CHINY.