7468
be nl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=nl&country=be&publicSite=1&brandID=6
Kensington
We tonen u de België-versie van onze website… Wilt u liever een andere versie?

1 jaar beperkte garantie

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert gedurende één jaar na datum van aanschaf dat dit
product bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze om het onder deze
beperkte garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het reçu met datum als bewijs van de datum
van aankoop. Wellicht hebt u dit nodig voor service op basis van deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het
product zijn gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie
dekt geen eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is
alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het
product. Lees de gegevens op de verpakking of neem contact op met Technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie
laat de eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege geniet, onverlet. Neem contact op met KENSINGTON op
www.support.kensington.com of met een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning voor de procedures
voor garantieservices.
AFWIJZING VAN GARANTIE
MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT REEDS VERSTREKTE BEPERKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN
VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN
VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, INZOVERRE DAT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN
RECHSTWEGE BESTAAN, WORDEN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE ONDERHAVIGE GARANTIE.
BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR DE
BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
OP BASIS VAN HET BOVENSTAANDE HEBT U ALLEEN RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT. KENSINGTON
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT
DERVING VAN INKOMSTEN, DERVING VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN
GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN,
WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING
TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIET TEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE
BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF INDIEN ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN HAAR
EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NIMMER MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS
VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE
NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, TERWIJL U TEVENS MOGELIJKE ANDERE RECHTEN GENIET,
DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.