7468
be nl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=nl&country=be&publicSite=1&brandID=6
Kensington
We tonen u de België-versie van onze website… Wilt u liever een andere versie?

5 jaar beperkte garantie

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert gedurende vijf jaar na datum van aanschaf dat
dit product bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze om het onder
deze garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van de datum
van aanschaf. U hebt het nodig voor elke service onder deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product
zijn gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie dekt
niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen
geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product.
Lees de gegevens op de verpakking of neem contact op met Technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie laat
de eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege geniet, onverlet. Neem voor de garantieprocedures contact op
met KENSINGTON op of via een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning.
AFWIJZING VAN GARANTIE
MET UITZONDERING VAN DE HIERIN BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE
WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN
VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN ZOVERRE DAT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH
VAN RECHTSWEGE BESTAAN, WORDEN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN VIER JAAR. BEPAALDE STATEN
OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VEN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE
BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT ZOALS HIERIN IS VOORZIEN, IS UW ENIGE RECHT ALS CONSUMENT.
KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF DOCH NIET
BEPERKT TOT DERVING VAN INKOMSTEN, DERVING VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF
HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN
DERDEN, WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET
BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIETTEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR
VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF INDIEN ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET
VOLDOET
AAN HAAR EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NIMMER MEER BEDRAGEN DAN DE
AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN REGIO’S IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE
OF VERVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, EN IS DE BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN
TOEPASSING. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, TERWIJL U TEVENS MOGELIJKE ANDERE RECHTEN
GENIET, DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.