7468
be nl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=nl&country=be&publicSite=1&brandID=6
Kensington
We tonen u de België-versie van onze website… Wilt u liever een andere versie?

Beperkte levenslange garantie

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ('KENSINGTON') biedt uitsluitend degene die dit product oorspronkelijk heeft aangeschaft bij een door Kensington erkende verkoper of distributeur de garantie dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Kensington behoudt zich het recht voor om alvorens krachtens deze garantie enige verplichting op zich te nemen het beschadigde product van Kensington te inspecteren, en alle kosten voor het ter inspectie naar Kensington verzenden van het product van Kensington komen volledig ten laste van de koper. Voor restitutie krachtens deze beperkte garantie moet de koper binnen 60 dagen na het zich voordoen van het defect een claim indienen bij Kensington en een aanvaardbaar bewijs van oorspronkelijk eigendom van het product voorleggen (zoals de oorspronkelijke kassabon, garantiekaartregistratie, registratie on line of andere documentatie die door Kensington als aanvaardbaar wordt aangemerkt). KENSINGTON repareert of vervangt naar eigen keuze het defecte product dat door deze garantie wordt gedekt. Wij verzoeken u om het gedateerde verkoopbewijs te bewaren als bewijs van de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. U zult hierom worden gevraagd bij eventuele garantieclaims. Deze beperkte garantie blijft uitsluitend van kracht als het product is gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze garantie geleverde instructies. Deze beperkte garantie geldt niet voor schade als gevolg van een ongeval, onjuist gebruik, misbruik of nalatigheid. Deze beperkte garantie is uitsluitend geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met het op de productverpakking vermelde apparatuur. Nadere gegevens vindt u op de productverpakking, of u kunt KENSINGTON bellen voor technische ondersteuning. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en geldt niet voor een koper die het product heeft gekocht van een verkoper of distributeur die niet door Kensington erkend is, waaronder, maar niet beperkt tot, aankopen van veiling-websites op internet. Deze garantie heeft geen gevolgen voor uw eventuele wettelijk bepaalde rechten. Neem contact op met KENSINGTON via www.support.kensington.com of een van de hieronder vermelde technische ondersteuningsnummers voor informatie over de procedures voor garantieservice.

AFWIJZING VAN GARANTIE

BEHOUDENS DE IN DEZE GEBODEN BEPERKTE GARANTIE, IN ZOVERRE ALS WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK DAN WEL IMPLICIET, WAARONDER ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN ZOVERRE ALS TOCH EVENTUELE IMPLICIETE UIT DE WET VOORTVLOEIENDE GARANTIES MOCHTEN GELDEN, IS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE GARANTIE. IN SOMMIGE DEELSTATEN/PROVINCIES ZIJN GEEN BEPERKINGEN TOEGESTAAN OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS MOGELIJK ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ER STAAT U GEEN ENKEL RECHTSMIDDEL TER BESCHIKKING DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT, ZOALS IN DEZE GEBODEN. KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DERVING VAN HET GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR- OF VERVANGINGSAPPARATUUR, BEDRIJFSONDERBREKING, SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN, VOORTVLOEIEND UIT WELK RECHT VAN SCHADELOOSSTELLING DAN OOK, WAARONDER DIE OP BASIS VAN GARANTIE, VERBINTENIS, DE WET OF ONRECHTMATIG HANDELEN. NIETTEGENSTAANDE DE DUUR VAN EEN EVENTUELE BEPERKTE GARANTIE OF DOOR DE WET GEÏMPLICEERDE GARANTIE, DAN WEL IN HET GEVAL DAT EEN EVENTUELE BEPERKTE GARANTIE TEKORTSCHIET IN HAAR KERNDOELSTELLING, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON ONDER GEEN BEDING MEER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN SOMMIGE DEELSTATEN/PROVINCIES ZIJN IS GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE TOEGESTAAN, DUS MOGELIJK IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING VOOR U NIET VAN TOEPASSING. U KUNT AAN DEZE GARANTIE SPECIFIEKE RECHTEN ONTLENEN EN MOGELIJK HEBT U VOORTS ANDERE RECHTEN DIE VAN DEELSTAAT TOT DEELSTAAT EN VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE VERSCHILLEN.

DE BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE GELDT NIET VOOR DE NOTEBOOK-DRAAGTASSEN VAN KENSINGTON VERKOCHT EN OP DE MARKT GEBRACHT IN DE VOLGENDE LANDEN: INDIA, JAPAN, KOREA, THAILAND, FILIPPIJNEN, HONGKONG, TAIWAN, SINGAPORE, MALEISIË, INDONESIË, VIETNAM EN CHINA.