4730
cz cs //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=cs&country=cz&publicSite=1&brandID=6
Zobrazujeme verzi našich webových stránek pro Česká Republika... přejete si raději jinou verzi?

Právní oznámení

1. Pokryté stránky

Společnost ACCO Brands je globální organizací s právnickými osobami, obchodními procesy, řídícími strukturami a technickými systémy po celém světě. Toto prohlášení platí pro všechny webové stránky a domény vlastněné společností ACCO Brands a domény a webové stránky zcela ovládaných podřízených společností (dále jen "webové stránky") s výjimkou případů, kde je prohlášení o smluvních podmínkách k dispozici na výše uvedených webových stránkách a liší se od těchto zásad, přičemž tehdy budou platit ty druhé.

2. Duševní vlastnictví

Pokud není uvedeno něco jiného, názvy produktů, vzory, loga, tituly, text, obrázky, zvukové soubory a video na webových stránkách ACCO jsou ochrannými známkami, značkami služeb, obchodními názvy, copyrighty či jiným majetkem společnost ACCO Brands Corporation a jejích přidružených společností ("Duševní vlastnictví společnosti ACCO Brands"). Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušních vlastníků. Žádný obsah na stránkách společnosti ACCO by neměl být vykládán tak, že se tímto uděluje, ať už implikací, překážkou uplatnění žalobního nároku či jinak, libovolná licence či právo používat libovolné duševní vlastnictví společnosti ACCO Brands bez písemného souhlasu společnosti ACCO Brands. Všechny vlastní informace, software, grafika, soubory, loga a ochranné známky přijaté či odeslané elektronicky jsou majetkem společnosti ACCO Brands a další distribuce či stahování takovýchto informací neuděluje žádná práva žádné jiné osobě či Společnosti.

3. Použití těchto stránek

Společnost ACCO Brands Corporation udržuje tyto stránky pro vaši osobní zábavu, informace, vzdělání a komunikaci. Budeme rádi, když si stránky projdete. Materiály zobrazené na webových stránkách společnosti ACCO je možné stahovat pouze pro nekomerční osobní použití za předpokladu, že zachováte autorská práva a jiná vlastní prohlášení obsažená v materiálech. Nesmíte ale obsah stránek distribuuovat, upravovat, odesílat, opětovně používat, přeposílat ani používat pro komerční účely, včetně textu, obrázků, zvukových souborů a videa, bez písemného svolení společnosti ACCO Brands Corporation. Na webových stránkách společnosti ACCO se pravidelně provádí změny bez předchozího upozornění.

4. Žádné záruky; omezení odpovědnosti

TYTO STRÁNKY SE POSKYTUJÍ "JAK JSOU" BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. Společnost ACCO Brands také nepřejímá žádnou odpovědnost za žádné škody nebo nakažení viry vašeho počítačového vybavení, softwaru, dat či jiného majetku na základě vašeho přístupu na tyto stránky, jejich používání či procházení či stahování libovolných materiálů, dat, textu, obrázků, zvukových souborů nebo videa z těchto stránek či libovolných stránek v odkazech.

Za žádných okolností neponese společnost ACCO Brands ani žádná jiná strana, podílející se na vytváření, produkci, údržbě či zveřejnění stránek, ani žádná z jejich podřízených společností, či členové vedení, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři či zástupci kterékoliv u těchto společnosti, odpovědnost za žádné škody žádného typu, včetně všech přímých, zvláštních, náhodných, nepřímých, exemplárních, sankčních či následných škod, bez ohledu na to, jestli došlo k upozornění na možnost takovýchto škod, a na základě libovolné teorie odpovědnosti, vzniklé z použití či procházení webových stránek ACCO či použití odkazů na jiné stránky, a v souvislosti s ním.

5. Samostatné produkty a stránky

Popisy produktů, publikací či stránek nevlastněných společností ACCO Brands či jejími podřízenými společnostmi, a reference na ně, neznamenají podporu daného produktu, publikace nebo stránek. Společnost ACCO Brands nekontroluje materiál, na který vedou odkazy z webových stránek ACCO, a není odpovědná za obsah takovýchto materiálů. Společnost ACCO Brands odmítá jakoukoliv odpovědost. Použití odkazů na libovolné jiné stránky se děje na vaše vlastní nebezpečí.

6. Komunikace s těmito stránkami

Zakázáno je uveřejnit či odeslat libovolné prohlášení, materiál či obsah, které jsou nezákonné, obscénní, nemravné, urážlivé, pornografické, pobuřující, nactiutrhačné, pomlouvačné, výhružné, hanlivé, povzbuzující rasovou nenávist, diskriminační, rouhavé, porušující tajemství, porušující soukromí nebo takové, na které nejsou uděleny všechny nezbytné licence či schválení nebo které mohou způsobit odpor či nepříjemnosti. Souhlasíte také s tím, že všechny příspěvky či zprávy, které odešlete, nebudou představovat či vybízet k chování, které by bylo považováno za trestný čin, vedlo ke vzniku soukromoprávní odpovědnosti nebo bylo jinak protizákonné či porušující práva libovolné třetí strany vymahatelná v libovolné části světa. Na stránky nebo jejich prostřednictvím nesmíte také odesílat žádné technicky škodlivé příspěvky či zprávy (a to včetně počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat či jiného škodlivého softwaru a škodlivých dat) nebo se zapojovat do aktivit vedoucích ke zneužívání (mezi které patří například hackerství). Společnost ACCO Brands bude důsledně spolupracovat s jakýmikoliv policejními úřady či soudními příkazy, které si od společnosti ACCO Brands vyžádají odhalení totožnosti či pobytu kohokoliv odesílajícího takovýto obsah.

7. Následky odeslání

Libovolná komunikace či obsah, který odešlete na webové stránky ACCO e-mailem či jinak, včetně libovolných dat, otázek, komentářů či návrhů je a bude považován za nechráněný tajemstvím ani duševním vlastnictvím. Společnost ACCO Brands nemůže zabránit "vytěžování" informací ze stránek. Může vás také kontaktovat společnost ACCO Brands či nesouvisející třetí strany, e-mailem či jinak, v rámci těchto stránek či mimo ně. Cokoliv, co odešlete, může být upraveno společností ACCO Brands či jejím jménem, může a nemusí být zveřejněno na webových stránkách ACCO podle výhradního rozhodnutí společnosti ACCO Brands, a může být využito společností ACCO Brands či jejími podřízenými společnostmi k libovolnému účelu, včetně reprodukce, zveřejnění, odeslání, publikaci či vysílání. Dále společnost ACCO Brands může použít libovolné nápady, koncepty, know-how či techniky obsažené v libovolné komunikaci, kterou zašlete na webové stránky ACCO k libovolnému účelu včetně vývoje, výroby a marketingu produktů pomocí takovýchto informací.

Společnost ACCO Brands nemá žádný závazek sledovat či kontrolovat žádné diskuse, chaty, příspěvky, zprávy, nástěnky apod. na webových stránkách ACCO. Společnost ACCO Brands nepřebírá žádnou odpovědnost za libovolné akce či komunikace provedené vámi či libovolnou nesouvisející třetí stranou v rámci webových stránek ACCO.

8. Přesnost

Společnost ACCO Brands odmítá jakoukoliv odpovědnost za libovolné chyby, opominutí či nepřesnosti v materiálech na těchto stránkách, a není odpovědná za žádná použití či rozhodnutí provedená třetími stranami na základě této informace. 

9. Dostupnost produktů a služeb

Bez ohledu na výše uvedené, webové stránky ACCO je možné prohlížet mezinárodně a mohou obsahovat produkty či služby, které nejsou dostupné ve všech zemích nebo jsou dostupné v některých zemích jen za jiných smluvních podmínek včetně podmínek týkajících se ceny. Odkazy na konkrétní produkt či službu neimplikuje, že společnost ACCO Brands má záměr takovéto produkty či služby v takovýchto zemích zpřístupnit.

10. Nakupování na těchto webových stránkách

Finanční transakce při nákupech na stránkách Kensington.com realizuje náš důvěryhodný obchodní partner, společnost RHIEM Services GmbH. Před dokončením nákupu si prostudujte příslušné prodejní podmínky.