7468
cz cs //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=cs&country=cz&publicSite=1&brandID=6
Zobrazujeme verzi našich webových stránek pro Česká Republika... přejete si raději jinou verzi?

Dvouletá omezená záruka

Společnost KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP
(dále jen společnost KENSINGTON) poskytuje záruku
na tento produkt pouze prvotnímu zákazníkovi, který
tento produkt zakoupil u autorizovaného prodejce nebo
distributora společnosti Kensington, přičemž záruka je
poskytována po dobu dvou let od data nákupu a vztahuje
se na vady materiálu a zpracování při běžném používání
a běžně poskytovaném servisu. Uschovejte si doklad o
koupi s uvedeným datem, který bude případně sloužit jako
důkaz prvotního kupujícího o datu nákupu. Bude nutný
k uplatnění práv na záruční servis. Tato omezená záruka je
platná pouze v případě, že je produkt používán a obsluhován
podle pokynů, které jsou poskytovány společně s touto
zárukou. Tato omezená záruka se nevztahuje na škody
způsobené nehodou, nesprávným použitím, zneužitím nebo
nedbalostí. Tato omezená záruka je platná pouze v případě,
že je produkt používán se zařízením uvedeným na obalu
produktu. Podrobnosti naleznete na obalu produktu nebo
vám je poskytnou pracovníci technické podpory společnosti
KENSINGTON. Tato omezená záruka je nepřenosná a neplatí
pro žádného kupujícího, který si produkt zakoupil u jiných
než autorizovaných prodejců či distributorů společnosti
Kensington, například na internetových aukčních webech.
Tato záruka neovlivňuje žádná jiná zákonem stanovená
práva. Chcete-li využít záruční servis, kontaktujte společnost
KENSINGTON na adrese www.support.kensington.com nebo
použijte jedno z níže uvedených čísel technické podpory.

USTANOVENÍ O OMEZENÍ ZÁRUKY
S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE NEPOSKYTUJE
SPOLEČNOST KENSINGTON V ROZSAHU POVOLENÉM
PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ŽÁDNOU DALŠÍ ZÁRUKU, VÝSLOVNOU
ČI ODVOZENOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH
SE OBCHODOVATELNOSTI A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL. JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA,
JSOU OMEZENY TRVÁNÍM TÉTO ZÁRUKY.
NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ TRVÁNÍ
VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK, TAKŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ
NEMUSÍ BÝT PLATNÁ.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
OPRAVA NEBO VÝMĚNA TOHOTO PRODUKTU ZA ZDE
STANOVENÝCH PODMÍNEK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM PRÁVEM.
SPOLEČNOST KENSINGTON NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU,
ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE, ZTRÁTY NEBO
OBNOVENÍ DAT, NÁHRADU ZA ZAŘÍZENÍ, PROSTOJE,
POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ TŘETÍCH OSOB, VZEŠLÝCH
Z JAKÝCHKOLI PRÁVNÍCH VÝKLADŮ, AŤ UŽ V RÁMCI ZÁRUKY,
SMLOUVY, ZÁKONA, FORMOU DELIKTU NEBO JINAK. BEZ
OHLEDU NA ZNĚNÍ JAKÉKOLI OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO
ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SELŽE
JAKÁKOLI OMEZENÁ ZÁRUKA, BUDE MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ
ROZSAH ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KENSINGTON VŽDY
OMEZEN PRODEJNÍ CENOU TOHOTO PRODUKTU. NĚKTERÉ

STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH
ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, V TOMTO PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍ
OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ. TATO ZÁRUKA
POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, NAVÍC MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA
ODLIŠUJÍCÍ SE STÁT OD STÁTU.