7468
cz cs //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=cs&country=cz&publicSite=1&brandID=6
Zobrazujeme verzi našich webových stránek pro Česká Republika... přejete si raději jinou verzi?

Pětiletá omezená záruka

Společnost KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (dále jen společnost KENSINGTON) poskytuje k tomuto výrobku záruku
na vady materiálu a zpracování po dobu pěti let od data nákupu. Společnost KENSINGTON dle svého uvážení opraví nebo vymění
vadnou jednotku, na kterou se tato záruka vztahuje. Uschovejte si datovaný doklad o koupi. Poslouží případně jako důkaz data
nákupu ten je nutný k bezplatnému uplatnění práv v záručním servisu. Podmínkou platnosti této omezené záruky je užívání a
zacházení s produktem podle pokynů, které jsou poskytovány společně s touto omezenou zárukou. Tato omezená záruka nekryje
poškození způsobené nehodou nebo nesprávným používáním. Tato omezená záruka je platná pouze v případě, že je produkt
používán se zařízením uvedeném na balení produktu. Další informace naleznete na balení produktu nebo vám je po zavolání
poskytne technická podpora společnosti kensington. Tato záruka neovlivňuje žádná jiná zákonem stanovená práva. Chcete-li
využít záručního servisu, kontaktujte společnost kensington prostřednictvím webových stránek www.support.kensington.com
nebo zavoláním na jedno z níže uvedených čísel technické podpory.
Ustanovení o omezení záruky
S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST KENSINGTON V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY
ŽÁDNOU DALŠÍ ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI A/NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, JSOU OMEZENY TRVÁNÍM TÉTO ZÁRUKY. NĚKTERÉ
STÁTY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ TRVÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK, TAKŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ.
OMEZENÍ ODPOVùDNOSTI
OPRAVA NEBO VÝMĚNA TOHOTO PRODUKTU ZA ZDE STANOVENÝCH PODMÍNEK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM PRÁVEM. SPOLEČNOST KENSINGTON
NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU,
ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE, ZTRÁTY NEBO OBNOVENÍ DAT, NÁHRADU ZA ZAŘÍZENÍ, PROSTOJE, POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ
TŘETÍCH OSOB, VZEŠLÝCH Z JAKÝCHKOLI PRÁVNÍCH VÝKLADŮ, AŤ UŽ V RÁMCI ZÁRUKY, SMLOUVY, ZÁKONA, FORMOU DELIKTU NEBO JINAK.
BEZ OHLEDU NA ZNĚNÍ JAKÉKOLI OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SELŽE JAKÁKOLI OMEZENÁ
ZÁRUKA, BUDE MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ ROZSAH ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KENSINGTON VŽDY OMEZEN PRODEJNÍ CENOU TOHOTO
PRODUKTU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, V TOMTO PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ
A VYLOUČENÍ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ. TATO ZÁRUKA POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, NAVÍC MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA ODLIŠUJÍCÍ SE STÁT OD STÁTU.
5